Over

Een leerlijn kunst en cultuur voor het vmbo ontwikkelen we niet zelf, dat doen we samen! Na een jaar van onderzoek is FleCk, expertisecentrum cultuureducatie provincie Flevoland, in 2018 gestart met een co-creatietraject waarin vmbo-scholen samen met lokale en culturele partners een leerlijn cultuureducatie vmbo ontwerpen. We doorlopen met de scholen een compleet service-designproces: van het doen van onderzoek naar de leerling, via ideeëngeneratie en dit analyseren, tot het testen van een eerste prototype: een concept van een cultuurles of -activiteit in samenwerking met een culturele partner buiten de school.

Ook ontwerpen?

Begin 2020 starten we een nieuw co-creatietraject met een tweede scholengroep. Belangstelling om mee te doen? Neem contact op met Edien Lammers, projectleider Cultuureducatie vmbo.

In het kader van Bouwen aan de Flevolandse cultuur is het mogelijk om vanuit FleCk ondersteuning en begeleiding te krijgen bij het schrijven van een aanvraag voor de subsidieregeling Versterking cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs 2018-2020 van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hiermee kunnen scholen een volgende stap zetten om cultuureducatie te verankeren in het curriculum. Dit jaar kan van 7 januari t/m 1 november voor deze regeling worden aangevraagd. Ondersteuning nodig? Neem hiervoor contact op met projectleider Edien Lammers.

Provinciaal netwerk

FleCk bouwt met dit project tegelijkertijd aan een nieuw, provincie breed netwerk voor cultuureducatie in het Flevolandse vmbo. Wij doen onderzoek naar potentiële samenwerkingspartners voor de vmbo-scholen als culturele instellingen, gemeenten, mbo-opleidingen en bedrijven in de creatieve industrie. Naarmate ons co-creatietraject vordert zal het netwerk groter worden en er steeds meer samenwerking ontstaan tussen scholen en hun culturele omgeving.

Het provinciale netwerk krijgt een rol in:

 

Rol FleCk

FleCk, expertisecentrum voor cultuureducatie in Flevoland, bevordert de verankering en verbetering van de cultuureducatie binnen het onderwijs in de provincie Flevoland. Wij doen dit in samenwerking met lokale partners, door middel van advies, netwerken, kennisdeling, deskundigheidsbevordering en innovatie. Wij startten in 2017 met het vmbo-traject op verzoek van provincie Flevoland. In de cultuurnota 2017-2020 Typisch Flevoland, net even anders ziet de provincie kansen om met kunst en cultuur de Flevolandse identiteit te versterken. Nadat FleCk in 2013, in samenwerking met lokale partners, Culturele Haven, de succesvolle leerlijn voor het primair onderwijs ontwikkelde, vroeg de provincie dit project uit te breiden naar het voortgezet onderwijs. Concreet is de vraag een doorlopende leerlijn in het voortgezet onderwijs te ontwikkelen, met specifieke inzet op het vmbo. De keuze voor het vmbo is ingegeven doordat binnen het vmbo minder cultuuronderwijs wordt gegeven dan in andere schooltypen. Naar aanleiding van deze vraag ontwikkelde wij het Projectplan Bouwen aan de Flevolandse cultuur

Rol lokale partners

In de uitrol van de leerlijn cultuureducatie vmbo werken wij vanaf het begin nauw samen met per gemeente een belangrijke lokale partner. Deze kent de lokale culturele omgeving en de scholen en kan een rol vervullen in de ondersteuning van de organisatie en de monitoring van de duurzame samenwerking tussen school en culturele instellingen. Onze belangrijkste lokale partners zijn in Collage in Almere, De Meerpaal in Dronten en Kubus in Lelystad.